aze eng


ÜMİDLI GƏLƏCƏK GƏNCLƏR TƏŞKİLATININ PREZİDENTİNDƏN MÜRACİƏT
“Hörmətli Dostlar və Həmkarlar. Ümidli Gələcək Gənclər Təşkilatı artıq 7 ildir ki Azərbaycanda fəaliyyət..."HUMAY"
Milli Akademiyasının Laureatı
"Leave No Child Out"
National Public AwardWashington University in St.Louis (Missouri)

Reliable Future NGO has been officially approved as on international field practice site for students of Washington University in St.Louis.

Washington University NEXUS newsletter

Washington University Field Instructor Manual


RFYO INTRANET

Human Rights & Democracy Development Programs Department
Education, Culture & Sport Programs Department
Social & Health Programs Department
Ecological Education & Environment Protection Programs

Education, Culture & Sport Programs Department


The goals of department are to provide support for development of educational institutions and create the opportunities for people to get the access to different professional information and knowledge and widen the recognition of non-formal education as good method for international understanding and cooperation. Within this Program Reliable Future provides educational materials and books for universities and institutions; organizes many conferences and workshops on different topics for students, scientists and professionals; creates and maintains the web sites.

«HƏYATİ BACARIQLARA ƏSASLANAN TƏHSİL» LAYİHƏSİ, Mart-Avqust 2007
Təhsil Nazirliyi, BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Prоqramı və Ümidli Gələcək Gənclər Təskilatı birgə 2007-ci
ilin Mart ayından baslayaraq «Həyati Bacarıqlara Əsaslanan Təhsil» layihəsini həyata kеçirib. Bu layihə
çərçivəsində təskilatın nümayəndələri Təhsil Nazirliyinin bu sahə üzrə mütəхəssisləri ilə birgə Ağcabədi,
Yеvlaх, Səki, Mingəçеvir, Ağdam, Biləsuvar, Füzuli, Saatlı, Sabirabad və Imisli rayоnlarında sеçilmis 167
məktəbin ibtidai sinif müəllimləri və validеynləri üçün «Həyati Bacarıqlara Əsaslanan Təhsil» kursu üzrə
təlimlər təskil еdiblər. Bundan əlavə, hər bir rayоn üzrə sеçilmis bir nеçə məktəbdə təlimlərdən öncə
vəziyyətin ilkin dəyərləndirməsi məqsədilə sоrğular və müsahibələr aparılıb. Layihə çərçivəsində Iyun ayının
7-də «Həyati Bacarıqlara Əsaslanan Təhsilin Təskili Pеrspеktivləri» mövzusunda Milli Kоnfrans kеçirilib.
Kоnfransda yuхarıda qеyd еdilmis pilоt rayоnlardan 70 nəfər müəllim, validеyn və təhsil söbələrin
mеtоdistlərinin istirakı еtmisdir. Həmçinin Layihə çərçivəsində Ümumdünya Ərzaq Prоqramının dəstəyilə
Ümidli Gələcək Gənclər Təskilatı Təhsil Nazirliyi ilə əməkdaslıqda qеyd оlunmus rayоnların оrta ümumtəhsil
məktəblərinin yuхarı sinif sagirdləri arasında həyati bacarıqların asılanmasını təmin еtmək məqsədilə yuхarı
sinif müəllimləri, rayоn təhsil söbələrinin müvafiq sahə üzrə mеtоdistləri və yuхarı sinif sagirdələrinin
validеynləri üçün Iyun ayının 17-19 tariхlərində Bakı səhərində 3 günlük təlim kursu təskil еdilmisdir. Layihə
çərçivəsində filmlər çəkilib və çap matеrialları təqdim еdilmisdir.

AZƏRBAYCANIN ÜÇ RAYОNUNDA “MƏKTƏB USAĞIN DОSTUDUR” KОNSЕPSIYASININ
İNKİSAFI, Mart-Dеkabr 2006

Mart ayının 23-24-də Avrоpa Оtеlində UNICЕF, Təhsil Nazirliyi, Usaq Hüquqları üzrə Azərbaycan QHT
Alyansı və Ümidli Gələcək Gənclər Təskilatının təskilatçılığı ilə «Məktəb Usağın Dоstudur» adlı kоnsеpsiya
çərçivəsində sеminar həyata kеçirilib. Azərbaycanın 7 rayоnu və Bakı və Sumqayıt səhərlərindən оlan
məktəb dirеktоrlarının, müəllimlərin, validеynlərin və təhsil söbələrinin nümayəndələrinin istirak еtdikləri
sеminarda təhsilin kеyfiyyətinin yüksəldilməsi, məktəbin usaqlar üçün daha yararlı mühitə çеvrilməsi
yоlları arasdırılıb. Özündə 5 əsas еlеmеnti – еffеktivliyi, müdafiəni, inklüziv/hərtərəfli təhsili, sağlamlığı
və validеyn və icmanın təhsil prоsеsinə cəlb еdilməsini birləsdirən «Məktəb Usağın Dоstudur»
kоnsеpsiyasında qеyd еdilmis hər bir istiqamət üzrə isçi qruplar yaradılaraq həmin məsələlər isçi
qruplarda görüləcək islərin planı və həm məktəblərə, həm icmalara, həm də dövlət və bələdiyyə
strukturlarına tövsiyyələr hazırlanıb. Tədbirdə istirak еdən təhsil naziri Misir Mərdanоv hazırlanmıs
tövsiyyələrin günün tələblərinə uyğun оlduğunu və yüksək pеsəkarlıqla tərtib еdildiyini bi.ldirdi. Həmçinin,
dövlətin də bu istiqamətdə fəaliyyət göstərdiyini və məktəblərin usaqların dоstlarına çеvrilməsi isinin nazirlik
üçün də priоritеt sahə оlduğunu vurğuladı. UNICЕF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Хanım
Hanaa Singеr də qısa zaman ərzində bu cür yüksək səviyyəli isin görülməsindən razı qaldığını və bu isləri
məhz pеsəkarların görə biləcəyini diqqətə çatdırdı. Bildirdi ki, Azərbaycan хalqının dərin mədəniyyətə və
təhsil ənənələrinə malik оlması bеlə düsünməyə əsas vеrir ki, qısa zaman ərzində göstərilən məsələlər
rеallasacaq və Azərbaycan məktəbləri dünyanın inkisaf еtmis ölkələrinin məktəbləri səviyyəsinə
yüksələcəkdir.

Promotion Of Model Of Community Active Schools And Development Of Ptas In Regions Of Azerbaijan: October 2005-June 2006
Even more, in most countries there are special community active schools and PTA (Parent Teacher Associations) and in some others there are student activities committees exists and provides the full complementary activities to the school work. These models provide the assistance to school’s activities in many different fields: education, health, democratization, financial support, general development, entertainment, art, culture, human rights, citizenship and etc. And these models implies the direct cooperation and joining the forces of parents, community members and teachers with and for children and not just the separate and alienated work of teachers and parents as seen in Parents Committees. There is no doubt that the child lives two different and complementary lives – School and Home/Community Lives. They differ in many aspects but only in their complementary existing and contribution child can develop the right way. And it is obvious that the Hosts of these two lives are different – Teachers in School and Parents/Community members in Homes, that is why there is a necessity of cooperation and joint work of these two groups of people playing most important role in life of any child must be complemented to each other and coordinated in most proper way. Parents being involved in various activities along side with their children provide the best model for acting for their children who are getting more interested in any type of work or educational activities to act together with their parents. The contribution of parents and community members are limited to bringing the child to schools and getting him back to home everyday and providing some limited opportunities for schoolchildren for community works. The cooperation of parents and teachers and community members to improve the education process and educational activities for the general development of children have been limited to the created in Soviet times – Parents Committees which can not pace the processes in nowadays life and nowadays world and do not meet the needs of school, children, community and education process.In order to promote the democratization in the schools, to develop the democratic decision making and improve the participation of children, parents, teachers and community members in the school life and also develop the financial independence of the school, Reliable Future is going to implement the pilot project in two regions of Azerbaijan that will be aimed at introducing and developing the model of community and parents involvement into the school life and school management.

The project is supported by Eurasia Foundation and USAID.

Establishment Of National Parent-Teacher ASSOCIATION AND DEVELOPMENT OF EXISTING PILOT PTAs IN 50 Schools Of Azerbaijan: March-December 2004
This project is the second phase of the parent-teacher-student-community cooperation development program initiated by Reliable Future, UNICEF and Ministry of Education in 2003. The main objectives of the project is to promote the parents involvement into school processes, improve school-family partnership, provide the platform for community involvement in the solution of school and education problems within the certain school. The phase II of the project covered 35 PTAs created during year 2003 by Reliable Future and 15 PTAs selected by Project Harmony within its own project in schools of Baku, Sheki, Gabala, Guba, Sumgayit, Shemakha, Gyandja, Ismayilli, Lenkoran, Mingechaur and Masalli regions. During this phase, Reliable Future with UNICEF and Ministry of Education organized special advanced level training courses for the PTA Board of Directors from the above-mentioned regions on such issues as organizational management, NGO development, project writing and project management, financial resources, fundraising, accountability and transparency of resources, community involvement, etc. The special monthly bulletins has been produced during the project that gave an opportunity to project participants share their experience, skills, information as well as difficulties and obstacles they face in the process of PTA development with each other. The special TV programs within the project have been organized to promote the idea of creation of such PTAs in other schools of other regions of country. During the short 2-year period PTA model proved its efficiency and sustainability. The growing number of PTAs in schools of Azerbaijan required project partners to think about the structure that will assist with coordination of PTA development, promote the cooperation between PTAs and become the nation-wide voice for parents-teachers-students in Azerbaijan. It led to an idea to establish Azerbaijan National PTA that will unite all existing and future local school PTA around. And the first Founding Convention of National PTA had been conducted in October 23, 2004 with the participation of selected 100 representatives from 50 local PTA from regions and attended also by Minister of Education, UNICEF Representative in Azerbaijan. As the result of successful implementation of project, Ministry of Education of Azerbaijan Republic has issued a document that recognized the PTAs as the element of education reforms in Azerbaijan and advised to other schools to use the PTA model for the promotion of parents and community involvement and school-family partnership. Also according to the document, schools management has been advised to support and any technical assistance to parents’ initiatives concerning the creation of such associations.

Creation Of Educational Laboratory & Supply Of Equipment For Production Of Books In Braille In Baku Boarding School For Blind & Impartially Sighted Children: March – July 2004
The project has been designed to provide the establishment of special computerized educational center with publishing equipment for mass production of book in Braille for blind children of boarding schools in Baku. Until the date, there was not any production unit or printing machine available in whole country for production of books in Braille alphabet for these children. Small number of books were making by teachers of the school as hand made Braille books that could not meet the quality requirement and standards assigned for such books and were not allowing producing them in needed amounts to supply all children of certain ages. After the establishment of the Educational Laboratory, teachers and children (using the voice recognition function of the equipment provided by manufacturer) will be able to input the text to Microsoft Word or other program and immediately transfer it to Braille Alphabet using provided Windows Braille program and send documents to printer that can print over than 50.000 pages per year. It is for sure that this equipment will make enormous positive change and will promote the education and development of these children. It will help also to provide the rights of these children to education and information according to the Convention on the Rights of the Child. Project was funded by UNESCO Korean National Committee and UNESCO-KNCU fund.

Contest Of Essays Of School Children On Topic “If I Were An Envoy Of Peace…” April 1 – June 30, 2002
This small, but yet very important project for Reliable Future because of the area of coverage – the entire Azerbaijan, all secondary schools in all regions, cities, and villages of our country. This helped us to get the experience of doing such projects and programs.

Contest of Essays for school children on topic “If I were an Envoy of Peace…” organized for schoolchildren of the age 12-17 with the wide involvement of secondary schools of all regions of Azerbaijan. This activity organized with close cooperation and support of the Ministry of Education of Azerbaijan. The essays collected by May 25, 2002. The Jury, consisting of secondary school teachers, representatives of the Ministry of Education, and NGOs selected the best 20 essays. It also was envisaged to award authors of the best first 4 essays with money prizes (100$, 75$, 50$ and 25$ accordingly). This project of Reliable Future has been funded by United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) and implemented in cooperation with Ministry of Education of Azerbaijan. Reliable Future provided the Awards ceremony at Hyatt Park, Amirov Room on the 29th June 2002, with the participation of Minister of Education Mr. Misir Mardanov, Head of State Committee on Women Issues Ms. Zahra Guliyeva, Resident Coordinator of UNDP Mr. Marco Barsotti, Regional Chief Technical Advisor of UNIFEM for South Caucasus countries Ms. Patricia McPhillips, representative of the British Embassy in Baku Mr. Kazim Kuliyev, Mr. Akram Abdullayev from Ministry of Youth, Sport and Tourism, members of the parliament, NGOs, and representatives of other organizations. Reliable Future has invited all 20 children-participants to the award ceremony and granted them diplomas, certificates and money prizes.

First Economic Conference Of Students And Young Scientists – May 23, 1999
Reliable Future constantly pays attention and attracts the attention of wide community, authorities, institutions to research works and activities of talented students in different fields of economic, business and computer sciences. It always endeavors to stimulate the research activity of students and young scientists and foster the development of sciences in republic. For these purposes, it decided to organize the National Annual Economic Conferences of Students and Young Scientists where the researchers got the opportunity to present their research works, get new and useful contacts and find partners for future cooperation.

The specifically organized survey amid the students and young scientists revealed that young people need ways and opportunities to demonstrate their research works, create new contacts, and find partners and answers for the interested questions. This Conference gathered more than 100 applications from all over the Azerbaijan – Baku, Sumgayit, Gyandja, Mingechaur, Shamkir and others. The Jury Board composed of economists from three high schools – Academy of Sciences, Institute of Economics, Azerbaijan State Economic University and Azerbaijan State Oil Academy, and independent specialists, considered only 60 applications as successful and interesting. The 36 research works were listened and six of them were awarded by diplomas and money prizes. Three academicians and four deputies of Milli Medjlis (parliament) of Azerbaijan Republic carrying out work in economic fields participated at the Conference and two of them were the members of Jury Board. Chevron Overseas Exploration Ltd., Bakcell-Motorola and Ministry of Youth, Sports & Tourism sponsored this event.

First Fundamental Economic Library In Azerbaijan State Oil Academy: 1999-2002
After the collapse of Soviet Union education system has suffered a lot, due to the breaking of linkages with “center” from where Azerbaijan has been receiving books, information, other literature, technologies, etc. The existing economic, social and political situation diminished the control over education by government, including the decreased expenditure for education, corruption in education system and other factors. The necessity to change the minds of growing population and orienting them to market economy required to renew the literature and information materials in libraries of all universities where the majority of books were dated by Soviet times and about Soviet model of economy and industry management. Although Azerbaijan has been independent for about 10 years a few steps have been taken in this regard. Due to this, Reliable Future established the first Modern Library Complex of Economic Literature in Azerbaijan State Oil Academy concerning the economics, market economy, management, agriculture, oil-gas industry, computer technologies and other sciences. Library collected more than 2300 books purchased from Russian Federation and other countries. Library has comfortable and well-refurnished reading room for about 25-30 readers. More than 2000 people from almost all high schools, Academy of Sciences, universities, companies and firms, banks and institutions of Baku and regions of Azerbaijan use the library. Chevron Overseas Exploration Ltd. kindly supported and funded this project.

Second Fundamental Economical-Technical Library In Sumgayit University: 2000-2002
Sumgayit is third largest industrial cities of Azerbaijan and Sumgayit State University is one of the largest high schools of country preparing the personnel for oil, gas, and chemistry and machinery industry. After the collapse of Soviet Union education system has suffered a lot, due to the breaking of linkages with “center” from where Azerbaijan has been receiving books, information, other literature, technologies, etc. The existing economic, social and political situation diminished the control over education by government, including the decreased expenditure for education, corruption in education system and other factors. The necessity to change the minds of growing population and orienting them to market economy required to renew the literature and information materials in libraries of all universities where the majority of books were dated by Soviet times and about Soviet model of economy and industry management. Although Azerbaijan has been independent for about 10 years a few steps have been taken in this regard. As the result, the students were suffering from insufficiency of books and other educational materials that forced Reliable Future to establish the Modern Library of Economic Literature composed on books about chemistry, oil, machinery, gas, metallurgy and mining industries. Library was the first modern library in Sumgayit and second in Azerbaijan (the first was established by Reliable Future in Baku based Azerbaijan State Oil Academy) and has a well-refurbished and comfortable reading room for 20-25 readers. There are more than 600 books on general market economics, oil-gas industry, metallurgy, mining, computer technologies, machine building, chemistry, mathematics, electricity, mechanics, and others purchased from Russian and other world countries dated by 1999-2002. Unocal Khazar Company and Statoil Caspian Region Company have supported this project.

Second Economic Conference Of Students And Young Scientists - July 2000
It was the Second Annual Conference of students and young scientists organized by Reliable Future. More than 75 research works were received from students, young scientists and young employees of different companies. In contrast with the First Conference, the topic “Azerbaijan’s non-oil Industry: perspectives of investments and development” selected as the main topic for discussion. This selection was not occasional but in accordance with the situation around the economic development of country, which started to face the problems in developing the non-oil sectors of the economy as the result of highest interest to the oil industry. There are 55 research works has been accepted by conference secretariat, and 35 research papers selected for board presentations and only 15 reports – for conference presentation.

DEVON Energy Corporation and Ministry of Youth, Sport & Tourism sponsored this event.

Encouraging Our Children And Youth

Encoraging our youth & children...
Enhancing our schools...

Reliable Future promotes team building, development of the management skills and volunteer activities among children and young people and continuously provides the different training courses, seminars, festivals, culture and art events for young people and children of the country. Reliable Future always does its best to promote the intercultural understanding and awareness amid the people of different nations and cultures.
  • We believe that support for arts and culture can strength the communities where we ourselves live and work by enriching lives and fostering creativity and diversity.
  • We try to focus support on the work of young artists and on extending the availability of the arts and different cultures to a wider audience.
  • We sure that creation and presentation of new artistic work, the exhibition of contemporary art, the celebration of cultural diversity, and the collaboration of the arts and technology are key areas for consideration.


1 Youth Drama Festival In English – November 23, 1999
It was the first experimental and very successful project of the Reliable Future organization’s Department of Art, Culture and Sport programs. It was the first such Festival-competition and opportunity for young people of Azerbaijan to demonstrate and improve their skills and talent in the theatrical art. More than 25 creative collectives and individuals from about 10 secondary and high schools, universities took part at the Festival and presented their theatrical and musical performances in English Language. Participants were presenting the works of Shakespeare, Pushkin, Mark Twain, Bernard Shaw and others. Jury Board rewarded three best performances with diplomas and money awards. Other participants received certificates on participation at Festival. Bakcell-Motorola, Ministry of Youth, Sport & Tourism & American University in Baku (AUB) sponsored this Festival.

1 Festival Of Ballroom Dances - June 11, 2000
The Festival took place in Guba Hall of “Hyatt Regency” Hotel in Baku. There were more than six Ballroom Dances Schools and about 60 representatives of them participated at the Festival. The age categories were 8-24 years old. Dance groups presented several dance compositions such as waltz, jive, cha-cha, samba, twist, rock-n-roll and others. Along with, their individual compositions were also presented. Jury Board composed of famous Azerbaijan dancers and art professionals made the selection in two age categories, two dance categories – European and Latin dances and three quality categories – junior, senior and professional. Jury awarded the winners of Festival with diplomas and valuable prizes, and all participants with certificates on attendance. This project funded by Reliable Future on the bases of membership fees and fees of libraries members.

2nd Youth Drama Festival - 23 November 2000
It is the Second Annual Festival conducted by Reliable Future. Festival was devoted to the 100th Anniversary of famous Azerbaijan writer-dramaturge J.Jabbarli. There were more than 40 creative theatrical groups from more than 30 secondary and high schools of Baku and Sumgayit applied to participate at the Festival, but only 17 groups were selected by Jury Board. Festival program was divided into two sections – Azeri/Russian and English Sections. Six successful groups were awarded by Jury with diplomas and valuable prizes. Other participants received the certificates on participation. Jury Board was composed of famous artists, representatives of foreign companies, coordinator of culture and art programs of Open Society Institute (Soros Foundation), representative of Ministry of Youth and Sports and grandoughter of J.Jabbarli. This Festival was the first stage for the First European Art Festival that Reliable Future was going to convene in Baku in 2001 year. The Festival had sponsored by BP Exploration Caspian Sea Ltd.

“From Dawn Till Dusk” First Youth Art Festival – December 13, 16 And 18, 2001
It was a new project of the Culture and Art Programs Department of Reliable Future Youth Organization dedicated to the development of art and culture space for youth of Azerbaijan and to promote the youth involvement and their development in different fields of art and culture by bringing together the young talented youth; give talented youth an opportunity and needed skills to take part at the Festivals which will be held abroad. The project was named as “from Dawn till Dusk” First Youth Art Festival on Film making, Drawings and Performances, Music, Dance, etc. and provided at Azerbaijan Cinema (first day), Art Gallery (second day) & Theatre of Songs named after R. Behbudov (third day). The Festival lasted 3 days. It is also necessary to indicate that such a Festival was organized for the first time in Azerbaijan. Project was implemented under the sponsorship of BP Exploration Caspian Sea Ltd., Ministry of Youth, Sport & Tourism, Open Society Institute- Assistance Foundation, AzEuroTel & Perfumes de France Companies.

1 National Contest On 1 Minute Films And Newspaper Articles Among The Children And Young People Of 8-20 Years Old Dedicated To The Celebration Of The International Peace Day In Azerbaijan, August – October 2003
The project on organization of the contest was initiated by Reliable Future in order to promote the culture of peace, to contribute to the peace education of children and young people, to help children and young people to express their opinion and feelings in ways that make it easy. Along with this specific goals, Reliable Future also tried to promote the new method of self-expression and method for influencing the problems – 1 minute films and also newspaper articles to be written by children and young people. Reliable Future had cooperated with leading newspapers in country and achieved to cover almost the whole country by the project. Over 500 articles and 100 films were produced and submitted to the Jury Board for consideration. The Jury Board selected 20 newspaper articles and 10 films and their authors as the winners of the contest. The special Conference-meeting was organized with the participation of representatives from UNIFEM, UNFPI, Parliament of Azerbaijan Republic, Ministries of Education, Youth, Sport and Tourism, local and international NGOs, etc. The winners received the diplomas and certificates and top 8 winners also received the valuable prizes and money prizes. The project was funded by UNIFEM AZERBAIJAN.

First National Poster And Drawing Contest On The Outcomes Of Un Special Session On Children And World Fit For Children’s 10 Steps
The project is designed to promote and disseminate the knowledge of the Convention on the Rights of the Child among the schoolchildren of 7-11 years old of entire Azerbaijan by organizing the National Poster-Drawing Contest. The project is also prepared to provide the awareness rising of population and accent to the implementation of the outcomes of the UN Special Session on Children and World Fit for Children adopted by UN in May 2002. The selected 50 authors-children of best drawings presented to the Selection Committee will be invited to Baku, where the Exhibition of the selected drawings and then the Conference “Azerbaijan and World Fit for Children” will be organized with the participation of representatives from different state bodies, international and local governmental and non-governmental organizations, embassies, UN agencies, COE, etc. By the end of Exhibition and Conference, Certificates were presented to all 50 authors; and authors of best 4 drawings-posters will be awarded by Diplomas and money prizes. The special book containing the selected best works will be published and disseminated among the schools and other interested organizations.

National Poster And Drawing Contest On The Rights Of The Child
The project was designed to promote and disseminate the knowledge of the Convention on the Rights of the Child among the schoolchildren of 7-11 years old of entire Azerbaijan and to provide the awareness rising of population about the children rights by organizing the National Poster-Drawing Contest. The selected 50 authors-children of best drawings presented to the Selection Committee will be invited to Baku, where the Exhibition of the selected drawings and then the Conference “Child Rights by eyes of children” will be organized with the participation of representatives from different state bodies, international and local governmental and non-governmental organizations, embassies, UN agencies, COE, etc.

By the end of Exhibition and Conference, Certificates will be presented to all 50 authors; and authors of best 4 drawings-posters will be awarded by Diplomas and money prizes. The special book containing the selected best works will be published and disseminated among the schools and other interested organizations.

The project funded by UNICEF Azerbaijan.
tel/fax: +994 (12) 493 2142, mobile: +994 (50) 349 2948
email: nzseidov@yahoo.com, relfuture@azdata.net