aze eng


ÜMİDLI GƏLƏCƏK GƏNCLƏR TƏŞKİLATININ PREZİDENTİNDƏN MÜRACİƏT
“Hörmətli Dostlar və Həmkarlar. Ümidli Gələcək Gənclər Təşkilatı artıq 7 ildir ki Azərbaycanda fəaliyyət..."HUMAY"
Milli Akademiyasının Laureatı
"Leave No Child Out"
National Public AwardWashington University in St.Louis (Missouri)

Reliable Future NGO has been officially approved as on international field practice site for students of Washington University in St.Louis.

Washington University NEXUS newsletter

Washington University Field Instructor Manual


RFYO INTRANET

Human Rights & Democracy Development Programs Department
Education, Culture & Sport Programs Department
Social & Health Programs Department
Ecological Education & Environment Protection Programs

Human Rights & Democracy Development Programs Department

Educating Human and Children's Rights...
Promoting democracy...
Strengthening our communities...

Uşaq Hüquqlarının Təbliği və Müdafiəsi Sahəsində «Heç Bir Usağı Nəzərdən Qaçırmayaq» Milli ictimai Mükafatın təqdim etmə mərasimi: 23 Iyun 2008-ci il
2006-cı ildən еtibarən QHT Alyansı UNiCEF-in Azərbaycandakı Ofisi ilə əməkdaslıqda və Azercell Telekom sirkətinin dəstəyilə «Hеç Bir Usağı Nəzərdən Qaçırmayaq» milli kampaniyası çərçivəsində usaq hüquqlarının təbliği və müdafiəsi sahəsində fəaliyyətləri ilə sеçilmis qurum və səхslərin mükafatlandırılmasını həyata kеçirir. 2008-ci ildə də QHT nümayəndələri arasında kеçirilmis sоrğular əsasında yеddi nоminasiya üzrə mükafatlandırılacaq qurum və səхslər müəyyənləsdirilib. QHT Alyansına daхil оlan və usaq hüquqlarının müхtəlif sahələri üzrə fəaliyyət göstərən QHT-lərin nümayəndələrindən ibarət fоrmalasdırılmıs Təskilat Kоmitəsi may-iyun aylarında mükafatın vеrilməsi ilə bağlı əsas məqamları müəyyənləsdirib, еləcə də sоrğuların kеçirilməsi qaydaları razılasdırılıb. Bundan sоnra isə bilavasitə sоrğuların kеçirilməsi həyata kеçirilib. Sоrğunun nəticəsində qalib оlmus qurum və səхslərə müxtəlif nоminasiyalar üzrə mükafatlar vеrildi. Usaq Hüquqlarının Təbliği və Müdafiəsi Sahəsində «Heç Bir Usağı Nəzərdən Qaçırmayaq» Milli ictimai Mükafatın təqdim etmə mərasimi QHT Alyansı, Azərbaycan Respublikasının Insan Hüquqları Üzrə Müvəkkili (Оmbudsman), UNiCEF-in Azərbaycan Ofisi və Azercell Tеlеkоm sirkətinin dəstəyilə 2008-ci il iyun ayının 23 növbəti dəfə M.Maqоmayеv adına Dövlət Filarmоniyasında gеrçəkləsdi.

“USAQ HÜQUQLARI KLiNiKASI”, UNiCEF, ATƏT-in Bakı ofisi, Böyük Britaniya Səfirliyi, Böyük Britaniyanın Esseks Universitetinin Usaq Hüquqları Mərkəzi: Faza 1, sentyabr-dekabr 2007
Usaq Hüquqları Klinikası insan Hüquqları üzrə Müvəkkillə (Ombudsman) əməkdaslıqda UNICEF-in, ATƏT-in Bakı Ofisi və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi ilə Usaq Hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansının üzvləri olan Ümidli Gələcək Gənclər Təskilatı və “Hüquq Dünyası” Hüquqi Təbliğat ictimai Birliyi tərəfindən 15 sentyabr 2007-ci il tarixində Bakı səhərində təsis olunub. Usaq Hüquqları Klinikasının əsas məqsədi Usaq Hüquqları sahəsində Kliniki Hüquqi Təhsilin inkisafına kömək etmək və Usaqlara Hüquqi yardım göstərməkdir. Usaq Hüquqları Klinikasının vəzifələri sırasında usaq hüquqlarının təbliği və milli səviyyədə ictimai vəkillik və maarifləndirmənin təskili; kliniki təhsilin inkisaf etdilrilməsi yolu ilə usaq hüquqları sahəsində hüquqsünasların əməkdaslığının yaradılması; usaqlara pulsuz hüquqi yardımların göstərilməsi; usaqların hüquqlarının qorunmasından irəli gələn məsələlərin həlli məqsədilə məhkəmələrdə müdafiə isinin həyata keçilrilməsi; yuvenal ədliyyə sahəsində gənc hüquqsünasların hazırlanması; usaqların hüquqi müdafiəsi sahəsində ixtisaslasmıs pesəkar hüquqsünasların hazırlanması vəzifələri vardır.


“USAQ VƏ GƏNCLƏRiN SOSIAL REABILITASIYA MƏRKƏZI”, UNICEF, ATƏT, Böyük Britaniya Səfirliyi, Böyük Britaniyanın Esseks Universitetinin Usaq Hüquqları Mərkəzi: Faza 1, sentyabr-dekabr 2007

2007-ci ilin Avqust ayında Daxili islər Nazirliyi, UNiCEF-in Azərbaycandakı Nümayəndəliyi, ATƏT-in Bakı ofisi və Ümidli Gələcək Gənclər Təskilatı arasında Əməkdaslıq Memorandumu imzalandı. imzalanmıs memorandum çərçivəsində Ümidli Gələcək Gənclər Təskilatı Daxili islər Nazirliyi, UNiCEF, ATƏT-in Bakı ofisi və Böyük Britaniya Səfirliyinin dəstəyi ilə və Böyük Britaniyanın Esseks Universitetinin Usaq Hüquqları Mərkəzi ilə əməkdaslıqda ilk dəfə olara pilot səklində Bakı səhərinin Nərimanov rayonunda qanunla
ziddiyyətdə olan, az ağır və ağır cinayət və digər hüquqpozmalar törətmis, habelə çətin tərbiyə olunan yetkinlik yasına çatmayanlar arasında profilaktik isin aparılması və bu usaqlara dair alternativ tərbiyəvi tədbirlərin tətbiqini həyata keçirəcək xüsusi Psixo-Sosial Reabilitasiya və Hüquqi Yardım Mərkəzi yaradılıb. Ümidli Gələcək Gənclər Təskilatı Yanvar 2008
Mərkəzə qəbul edilən usaqlar rayon yetkinlik yasına çatmayanların isləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiya və rayon polis idarərləri tərəfindən rəsmi səkildə göndərilir. Qəbul edilmis hər bir usaqla ən azı 3-4 aylıq müddət ərzində psixo-sosial reabilitasiya isi aparılır. Usaqlarla aparılan bu cür alternativ icma əsaslı reabilitasiya isi rayon yetkinlik yasına çatmayanların isləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiya və rayon polis idarərləri, habelə məhkəmələrə aylıq hesabatlar təqdim edir.


«HEÇ BIR USAĞI NƏZƏRDƏN QAÇIRMAYAQ» LAYiHƏSININ 2-Ci FAZASININ AZƏRBAYCANDA HƏYATA KEÇiRiLMƏSi, Avropa Birliyi Komissiyası və UNICEF, May 2005 – Iyun 2006
2005-ci ilin May ayından baslayaraq Usaq Hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansı UNICЕF və Avrоpa Birliyinin Kоmissiyası ilə birgə 2005-2006-ci illəri əhatə еdəcək və öz əsasında milli səviyyədə usaq hüquqlarının tədrisi və vəkilliyi sahəsində Azərbaycanın müхtəlif dövlət qurumlarının usaq prоblеmləri ilə məsğul оlan məsul nümayəndələri, usaq hüquqları ilə məsğul оlan yеrli QHT-lər, bеynəlхalq təskilatların əməkdasları və həmçinin usaqlar üçün хüsusi təlim/tədris kursunun təskili, sеçilmis rayоnlarda yеrli dövlət
qurumları, QHT-lər və usaqların istirakı ilə sеminar-təlimlərin kеçirilməsi və Altеrnativ QHT hеsabatında əksini tapmıs tövsiyyələrin həyata kеçirilməsi məqsədilə dövlət оrqanları ilə sıх əməkdaslığın qurulmasından ibarət оlacaq «Hеç Bir Usağı Nəzərdən Qaçırmayaq» layihəsinin 2-ci Fazasını həyata kеçirir.

BAKI SƏHƏRiNiN 11 RAYОNUNDA QANUNLA MÜNAQiSƏDƏ ОLAN YЕTKiNLiK YASINA ÇATMAYANLAR ÜÇÜN USAQDAN-USAĞA DƏSTƏK VƏ MЕNTОRLUQ ХiDMƏTLƏRi, UNiCЕF: May-Оktyabr 2006
Layihənin əsas məqsədi «Risk altında olan yetkinlik yasına çatmayanların reabilitasiyası və cəmiyyətə tam inteqrasiyasının təskili və onların cəmiyyətdən təcrid olunmasının qarsısının alınması məqsədilə səmərəli monitorinq və yönləndirmə mexanizmlərinin yaradılması» olub. Bu pilot layihə QHT Alyansının üzvləri olan – Ümidli Gələcək Gənclər Təskilatı, Azərbaycan Gənc Hüquqsünaslar Birliyi, «El» Inkisaf Proqramları Mərkəzi tərəfindən May-Oktyabr aylarında Bakı səhərinin 11 rayonu ərazisində həyata keçirilib. Layihə
çərçivəsində Bakının bütün rayonlarının Icra Hakimiyyətləri yanında fəaliyyət göstərən «Yetkinlik yasına çatmayanların isləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyalar», rayon polis söbələrinin usaqlarla isləyən polis müfəttisləri, məktəblərin psixoloqları və tərbiyə isləri üzrə müavinləri, usaq problemlərilə əlaqəli isləyən QHT-lərlə sıx əməkdaslıq qurulmus və layihə ilə nəzərdə tutulmus təbdirlər planı sadalanan qurumların birgə əməkdaslığı nəticəsində həyata keçirilmisdir. Layihə müddəti ərzində qanunla ziddiyətə düsməyə risk altında
olan usaqların vaxtında müəyyənləsdirilməsi, onlar arasında psixo-sosial reabilitasiya isinin aparılması vasitəsilə məktəbə, ailəyə və cəmiyyətə tam inteqrasiyasını əks etdirən mexanizm hazırlanmıs və təcrübədən keçirilmisdir.

Juvenile Justice Development Project: Phase Ii: September-December 2005
Based on the findings of the NGO Alternative report on Situation of Juvenile Justice in Azerbaijan made possible with the support from OSCE Office in Baku and the British Embassy in 2005, Reliable Future in cooperation with other members of Thematic Subgroup of NGO Alliance for Children’s Rights on Juvenile Justice, prepared the program on Advancing the Juvenile Justice system in Azerbaijan. The program includes number of activities ranged from training and education capacity building, advocacy and awareness raising campaigns and involved key government agencies as partners and participants within all activities considered by the program. The main objectives of the program is to increase participants’ awareness and understanding of domestic and international standards and guidelines related to the administration of juvenile justice, namely the CRC, Beijing rules, Riyadh Guidelines and Havana Rules; and how they can be put into practice in Azerbaijan; to increase understanding of problems stemming from the detention of minors in both prisons and juvenile centres, including special issues arising for girls who come into conflict with the law and develop approaches to diminish these problems; to improve the support and advocacy for minors who come into conflict with the law as they pass through the judicial system, including the provision of competent representation, a clear understanding of the charges against them, and the consequences of the charges against them; to develop strategies to implement alternatives to imprisonment including the increased use of pre-trial diversion, community service, and other non-custodial sanctions for juvenile offenders; to humanize institutions for children in conflict with the law by increasing the understanding of those who work with juvenile offenders and develop more effective approaches to rehabilitation, including the use of education and vocational programmes for juveniles and to increase cooperation and collaboration among various governmental and non-governmental agencies and organisations in implementing an effective programme to address the needs of children who come in conflict with the law as well as the factors related to juvenile offences.

The project is supported by OSCE office in Baku and the British Embassy in Azerbaijan.

Trial Monitoring & Conduction Of Monitoring Of Detention Centers, Children Correction Center, Children Distribution Centers & Work Of Commissions On Minors’ Affairs And Protection Of Their Rights: November 2005-June 2006
This innovative project was developed as result of the Alternative NGO Report on situation of Juvenile Justice in Azerbaijan prepared with the support from the OSCE office in Baku and the British Embassy and submitted to UN Committee on the Rights of the Child. The main objectives of the project is to conduct the thorough review of the existing justice system from the detention through arrest, trial and punishment procedures for cases with involvement of children; to monitor the situation of detention facilities for children and/or those where the children are kept throughout the country; to organize the monitoring of the on-going trials with the involvement of children in Baku capital and regions of Azerbaijan; to prepare the report reflecting the current situation, with analyses of gaps, problems, difficulties in the field and in the procedures implemented by courts, judges, prosecutor’s offices, attorneys, children, commissions and legal representatives of children and to develop the pack of recommendations and suggestions to government agencies to improve the situation in the field. The project is supported by OSCE office in Baku.

Juvenile Justice System Development Perspectives In Azerbaijan: Phase I, February-May 2005
The main purposes of the project are to perform a nationwide research on juvenile justice system in Azerbaijan for further recommendations and development of plan of actions for improvement of the juvenile justice in Azerbaijan and for improvement of legislation in compliance with UN international standards for juvenile justice administration; to get focused on child using the victim centered approach, i.e. considering the child as the victim of the system who needs the support, rehabilitation and reintegration. Two international experts from Switzerland and Russian Federation have been invited to Azerbaijan to assist in review of existing situation and current system of juvenile justice and to provide project team and other interested national experts and NGOs representatives to develop the perspective models and ways for improvement of juvenile justice in Azerbaijan. The number of seminars, round tables, public meetings, multilateral and bilateral meetings will be organized with participation of representatives of Ministry of Justice, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Social protection and labor, Ministry of Education, State Commissions on Minors issues and protection of children’s rights, NGOs, mass media and experts in this area. As the result of the project, which is implemented by Reliable Future Youth Organization, “El” Development Programs Center and Republican Child Organization, will be the preparation of report on current situation with juvenile justice and plan of actions to improve the situation, as well as the special report for submission to UN CRC Committee as the part of NGO Alternative Report to UN CRC Committee.

The project is supported by the British Embassy and OSCE Office in Baku.

Ngo Alternative Report To Un Committee On The Rights Of The Child By Azerbaijan Ngo Alliance For Children’s Rights: Phase Ii, January-June 2005
As the coordinating agency for Azerbaijan NGO Alliance for Children’s Rights, Reliable Future has initiated the program that is aimed to bring NGOs and youth/children groups throughout the country together and prepare the alternative NGO report about the situation of children and implementation of the UN Convention on the Rights of the Child in Azerbaijan. To promote the wider participation and involvement of all NGOs and youth/child groups into this very important process, Azerbaijan NGO Alliance for Children’s Rights with the support from UNICEF, CIDA (Canadian International Development Agency), World Vision and Save the Children has announced eight sub-grants to 20 NGOs in the following areas: child-friendly health system, education, children in institutions, children with disabilities and special needs, IDP and refugee children, children in streets, children’s rights promotion through media, organization of children’s forums and preparation of children’s alternative reports to UN CRC Committee and government of Azerbaijan, development of 1 Minute Films on children’s rights violations for advocacy activities, juvenile justice review sexual abuse and sexual exploitation of children. The report would be compiled during the 6 months project and over than 55 NGOs and youth/children groups would take part at the activities within this project. The work would be undertaken within the eight working groups composed around the priority areas of children’s rights to be reported. As the result of work by NGOs and youth/child groups based on sub-grants provided as well as on voluntary case reports by individuals, NGOs, youth and child groups working in these areas, the special reports would be prepared on the situation in these particular areas. The program would be accompanied by the wide range of public awareness and advocacy activities, including TV programs, study visits to regions, public meetings, expert meetings with the participation of academicians, government representatives, journalists, international experts and others interested.

Ngo Alternative Report To Un Committee On The Rights Of The Child By Azerbaijan Ngo Alliance For Children’s Rights: Phase I, November-December 2004
As the coordinating agency for Azerbaijan NGO Alliance for Children’s Rights, Reliable Future has initiated the program that is aimed to bring NGOs and youth/children groups throughout the country together and prepare the alternative NGO report about the situation of children and implementation of the UN Convention on the Rights of the Child in Azerbaijan. To promote the wider participation and involvement of all NGOs and youth/child groups into this very important process, Reliable Future fostered the creation of NGO Coalition to Prepare and Submit NGO Alternative Report to UN CRC. This would be ever first report to UN treaty bodies compiled by Coalition of NGOs. The report would be compiled during the 6 months project and over than 55 NGOs and youth/children groups would take part at the activities within this project. The work would be undertaken within the seven working groups composed around the priority areas of children’s rights to be reported. They include child rights protection measures, juvenile justice, street and orphan children, children with special needs, education, harmonization of legislation to international standards, refugee and IDP children, child labor, child abuse, child exploitation and health issues. As the result of work in groups by NGOs and youth/child groups specialized and experienced in these areas, the special reports would be prepared on the situation in these particular areas. The program would be accompanied by the wide range of public awareness and advocacy activities, including TV programs, study visits to regions, public meetings, expert meetings with the participation of academicians, government representatives, journalists, international experts and others interested. The project’s phase I has been supported by UNICEF.

International Training Course On “International Mechanisms For Protection Of Human And Children’s Rights” For Young Human And Children’s Right Defenders From Cis Countries, January-May 2005
In order to provide the understanding of international human rights mechanisms and tools to Youth NGOs in CIS region and to promote their access to international human rights protection mechanisms, Reliable Future Youth Organization with the support from European Youth Foundation of the Council of Europe initiated the International training course for young human rights defenders from the countries of the CIS region. The training was organized as a six-day intensive education program and included general introduction to international human rights law, an overview of the UN system, and the regional mechanisms including COE, CIS mechanisms, teaching how to develop NGO alternative reports to UN Committees on the rights of the child, CEDAW, human rights, against torture, etc. The intended beneficiaries of this training were youth human rights organisations/institutes from several CIS countries, which were expected to come to the UN treaty bodies in coming 1-2 years. Totally 25 participants from CIS countries, including Azerbaijan took part at this training course organized in Baku capital of Azerbaijan. The special training manual in Azerbaijani and Russian languages was developed and disseminated to training participants The manual contains the information on international and regional human and children’s rights protection mechanisms, guidelines on writing NGO alternative reports to treaty bodies, coalition building and networking, organization of human rights protection campaigns.

International Training Course On “Youth Participation And Role In Politics” For Young Political Leaders From Cis Region, January-May 2005
In order to promote the political awareness among the young politically active people and improve the awareness of young people in rural areas of country of politics and political activism, Reliable Future Youth Organization with the support from Council of Europe and European Youth Foundation organized innovative international training program for young people from different sectors of the society, including young people representing youth wings of political parties, leaders of NGOs and CBOs, young civil servants, students of universities studying politics and those interested in political involvement. Particular attention was given to promote the participation of women in this program. The main objectives of the program were to provide the platform for the political cooperation of young people from different regions of Azerbaijan, to create the pool of future young political leaders and trainers in this field and to give the young political leaders and young activists of political parties and NGO leaders the necessary tools, skills, ideas, information and practically useful information, provide the sharing of experience and knowledge between them in order to improve their abilities and strengthen the capacity of political institutions or organizations they belong to and to promote the active participation of women in political processes and strengthen the political capabilities of women and their roles in political leadership in political and community based institutions in rural and urban regions. Reliable Future brought together 25 young people from five countries member states of the Council of Europe to pass through this pilot training program. The international conference on “Role of young people in political life” was organized with the participation of young people, government agencies, experts, and scholars in politics, international political institutions to discuss different issues concerning the participation of young people in politics. By the end of the training, Reliable Future produced special bilingual training manual on “Political leadership for young people” that was disseminated to trainees and other interested organizations in Azerbaijan.

International Training Course On Youth, Peace Building & Conflict Transformation In Cis Countries, January-May 2004
After the collapse of Soviet Union, many countries – former republics – have faced and some are still facing the various types of conflicts. Young people who are often become the participants and/or observers of these conflicts suffer more. Being the most active and potentially powerful part of any society, young people can and must play an ultimate role in building peace, resolution of conflicts and bridging gaps between conflict parties. In order to empower young people and promote their active participation in resolution of conflicts, in peace building, education and spread of culture of peace and help them to connect with other youth, Reliable Future with the support from Council of Europe and European Youth Foundation organized the International Training Course devoted to the Role of Youth in Peace Building and Conflict Resolution in FSU Countries. There are 30 young people from Latvia, Lithuania, Georgia, Moldova, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Ukraine and Azerbaijan took part at this 7-day training course and 1-day conference. Training course was provided by national trainers of Reliable Future. Along with it, Reliable Future invited International Trainer from Russian Saint-Petersburg University Conflicts Center specialized in mediation of conflicts in order to meet the increased interest of young people to mediation of conflicts. During the training participants have been kindly hosted by Minister of Youth, Sport and Tourism of Azerbaijan Republic.

International Training Course On Violation Of The Rights Of The Young Women In Nis Region, September – November 2003
The project is the follow-up to the International forum organized by Council of Europe last year with the participation of young people – representatives from all countries-members of Council of Europe, African and Asia Countries. Reliable Future organized the training course to reflect upon the ideas and issues raised during the forum in Strasbourg and look at the problems and circumstances in NIS region. Having invited over 30 participants from 4 NIS countries working for different government, non-governmental and private organizations, Reliable Future organized the dialogue between them and provided the platform for the exchange of ideas, experience, skills and knowledge. Training course also gave the opportunity for young people from NIS region to make useful contacts for further networking and partnership projects and helped to prepare the report and recommendations for the governmental bodies and NGOs to be considered in the formation of policies, legislation and legislative acts. The project funded by EYF, Council of Europe.

Ombudsman: Mandate For The Protection Of Human Rights And Freedoms
The Reliable Future Youth Organization in cooperation with the Ombudsman Institute of Azerbaijan Republic and with the financial support from the European Commission of the European Union has initiated the project on development of Ombudsman institution in Azerbaijan and designed to provide the sharing of information, knowledge and skills between the Ombudsman institutes and experts in this field of Azerbaijan and other invited European countries; to promote the cooperation between these institutions directed mainly to the development of new established Azerbaijan ombudsman institute and its activities; to prepare the joint recommendations, strategy for the development and strengthening of ombudsman institute in Azerbaijan and organization of its work in an effective manner using the expertise of other European countries with the big history of existence of Ombudsman Institutes. The target groups of project will be the staff of new established ombudsman institute of Azerbaijan, experts on human rights and democratic institutions, lawyers, local and international NGOs, representatives of institutes of ombudsman from several European countries, government officials, OSCE, IFES, foreign embassies, and COE representatives in Azerbaijan.

The project overall objectives were the organization of First International Ombudsman Conference in Baku with the participation of invited ombudsmen and international experts from ombudsman instituted from several European countries and Canada; organization of the cooperative dialogue on the functions and prospective works, aims and objectives of ombudsman in Azerbaijan, preparation of special recommendations, strategic development plan for the ombudsman institute in country; organization of the seminars in selected largest regions for local population, and minorities, local authorities, NGOs on the ombudsman and its functions; introduction of law on ombudsman adopted by Azerbaijan parliament; analysis and discussion of the current legislation; comparison of functions of newly established institute of ombudsman in Azerbaijan and other European countries and Canada.

Developing Of Manual In Azeri For Training On Teaching The Convention On The Rights Of The Child: April – May, 2002
The main general purpose of the project was to develop Training Plan & Manual in Azeri for training of NGO members and youth on issues of Convention of Rights of Children (CRC). More detailed description envisaged developing Manual for trainers, which included topics to be covered by training, theoretical materials for each topic, recommendations for training methodology to be applied for each topic, timing of each topic and methodology, handouts and visual materials. This project of Reliable Future won an announced Bid for cooperative partnership project with United Nations Children’s Fund (UNICEF).

Wide Educational Program For Local Authorities & Ngo Representatives Of Eight Regions Of Azerbaijan: May-September 2002
The main aim of this course is to give local authorities and NGOS representatives necessary skills, knowledge and information about Council of Europe, European Institutions, European Union, and European Framework Convention on National Minorities, conflict resolution needs. Project was implemented under the financial support of the Council of Europe in Baku, Lenkoran, Masalli, Astara, Gakh, Zagatala, Guba, Gusar and Khudat regions of Azerbaijan. The main description of the activities is 4-day training course in each of eight regions and final 2-day Conference with the representative from the Council of Europe in Baku.

Training Courses For The Representatives Of Government Authorities, Municipalities, Ngos, Teachers And Children On Children Rights, 2002
This project is designed to organize the special 3-day training courses in 12 regions of Azerbaijan covering the Baku, Sumgayit, Barda, Mingechaur, Lenkoran, Masalli, Guba, Jelilabad, Gandja, Sheki, Nakhichevan, Shemkir regions. There are 65 training courses to be organized in the mentioned regions and another additional training for police officers in Baku. About 1300 participants will take part at these training courses.

The important part of the project was the organization of training courses on children rights for over than 500 children in Baku and Sumgayit regions which will be conducted by the children-trainers. The participants and trainers will use the special prepared by Reliable Future training manual on teaching the children rights convention. The number of leaflets, booklets, and brochures on related topics will be disseminated among the participants of the training courses. During the seminars, lectures, debates the number of role games will be used as the effective method for teaching the children rights. The role games are designed to help participants feel and understand the different situations, where the children’s rights are violated or discriminated and to get to know how to protect these rights and which way to select for achievement the best results. This project is supported by the United Nations Children’s Fund (UNICEF Azerbaijan).

Human Rights Education Center – March-February 2001/02
Young people, who constitute the majority of the Azerbaijan population, are an important force and partner in the field of Human Rights and Democracy Education. Reliable Future aims to recognize their potential for development and changes and to promote the role of young people in the field of awareness raising and cooperation. The project strives to support and enhance capacity building for youth organizations and development education. The project involves such activities as Information & Documentation Center on Human Rights and Democracy (IDC) that was organized in school #6 of Baku city, publications and publishing materials, debates, lectures and seminars on Human rights issues, Youth Human Rights Drama Festival, Drawing/Poster Exhibition, Photo Competition and Web site on Human Rights Education. Project has been implemented with financial support of BP Exploration Caspian Sea Ltd.

Enhancing Our Communities

National Conference And Fair Of Ngos & Community Centers Working With Children With Special Needs: December 2005-March 2006
Reliable Future Youth Organization in cooperation with other members of NGO Alliance for Children’s Rights and Save the Children Azerbaijan organization is planning First National Conference and Fair of NGOs & Community based centers taking care of children with special needs. The conference and fair is planned to be held in February 2006 at “Gulustan” Palace in Baku capital. The main goal of the conference and fair is to bring together NGOs and community based centers taking care of children with special needs and organize the platform for the exchange of experiences, skills, information and ideas in order to improve the situation in the field. It will help to bring together about 30 NGOs and community based centers active in the field. The conference will be aimed at discussing the main problems, gaps in the field and look for the suggestions and recommendations to be submitted to government, donor agencies and other interested organizations. The project is supported by Save the Children Azerbaijan.

Building Parent-Teacher-Student-Community Partnership & Supporting Development Of Ptas In 44 Refugee And Idp Schools In 10 Regions Of Azerbaijan, Phase I: November-December 2004
Starting from November 2004, Reliable Future in cooperation with UNICEF, Ministry of Education and World Food Program has initiated the first phase of the project to promote the development of child friendly schools and fostering parent-teacher-student-community partnership. This project’s aim is to promote the cooperation of schools with relevant stakeholders within the community and schools for the development of school, improvement of education process, involvement of parents into decision making process and promoting their sense of ownership and dedication to schools. During this project, Reliable Future with its partners organized the basic research on existing level of parent-teacher-community-student partnership and its perspectives in 44 schools selected from among 10 regions of Azerbaijan where the refugee and IDP settlements are located. Based on initial research and other data available, Reliable Future with its partners conducted the assessment and analyses of needs and demands of parents, teachers, students and communities separately that helped to design the short term and long-term programming of activities to meet these needs and solve the existing problems. The special training courses and seminars for parents, teachers, community members and students were organized covering 44 selected representatives from the mentioned schools. These training courses intended to provide participants with the necessary information, skills and knowledge on building and strengthening the school-family and school-community links and promote the parents' involvement in school and educational activities. The training course covered wide range of issues, including parents' involvement, students achievements, benefits of parent-teacher-student-community cooperation, community capacity building, international and national experience on parent-teacher-community partnership and others.

Building Community Partnership Through Leadership Education & Development In Goychay, Udjar & Zerdab Regions Of Azerbaijan: May-October 2004
The project was an innovative approach based on the results of the wide research provided by Leadership Development Group of Reliable Future that revealed the importance of community leadership education and development programs for diverse group of participants representing all the existing sectors in particular communities. This approach based on the findings that current programs running in Azerbaijan are targeting particular groups separately from others, i.e. NGOs, municipalities, local authorities, businesses, women, youth and children. Not doubt that such focused targeting is important for education and development of these groups individually. But because during these programs the representatives of these groups has not or limited opportunities to interact, work, cooperate with and get to know the feelings, thoughts and expectations of the representatives of other stakeholders, they fail to build successful partnerships inside the communities. Therefore, Reliable Future has initiated this innovative project to pilot the joint leadership education and development program for representatives of all sectors or stakeholders within the communities for the future successful cooperation and partnership between these sectors and their representatives. The project supported by Democracy Commission of US Embassy in Azerbaijan included the organization of intensive training program for selected 30 participants from each region, including Goychay, Zerdab and Udjar representing all sectors of the community. These regions have been selected for piloting because they were estimated by Leadership group of Reliable Future as less considered and less involved by other programs running throughout the country. The training program was designed as succeeding and linked training modules combined with practical work during 1-3 months depends on the training needs. The practical work has been designated to be conducted in the communities and devoted to practice the knowledge and skills garnered during the training course. As the training course, the practice has been constructed to foster the cooperative work of representatives from all sectors of the community and assisting them to build successful and inter-depending partnerships. The issues of conduction of needs assessment, democracy, civil society, community development, transparency, accountability, use of local resources, coalition building and networking, decision making, women and youth participation, municipalities and their resources, organizational management and others have been discussed and delivered to participants. By the end of project, the cooperation and partnership between the representatives of all sectors had been joined within the Coordination Councils. The Coordination Councils helped to establish the permanently working structure with the members of all sectors of the community represented. The Coordination Councils became the bridge between the different sectors of the community. They gained an opportunity to get important level of recognition as the linkage within the community to solve any problems and overcome any obstacles on the way of community development through fostering cooperation and participation of all sectors. Another innovative approach used was the organization of small grants program for Coordination Councils by which they received an opportunity to practice the work of the council, test the partnership and see the potential benefits of the cooperative work.

National Conference On Development Of National Policy On Establishment And Development Of Parent-Teacher Associations In Azerbaijan: January-February 2004
Reliable Future Youth Organization in cooperation with UNICEF and Ministry of Education of Azerbaijan Republic initiated the National Conference that aimed in development of national policy to guide the establishment and development of PTAs in secondary and primary schools of Azerbaijan Republic. The conference was organized in Hyatt Regency Hotel within two days and about 250 participants representing Ministry of Education, education professionals, directors of schools and heads of Regional Education Boards of all rayons of Azerbaijan, NGOs, mass media, parents and children took part at its work. During the conference, invited key speakers provided information about history, establishment and development of PTAs in western European countries and USA and about pilot project of establishment of pilot PTAs in Azerbaijan, first lessons learned and other. At the working groups organized, participants worked on specific issues concerning the creation of national policy, sample PTA statute, structure of PTAs in Azerbaijan and number of other important and actual questions and issues raised by participants. As the outcome of the conference the mentioned documents have been drafted and submitted to Ministry of Education for further actions on implementation of this policy and recommendations made by participants of the Conference.

Project was funded by UNICEF Azerbaijan office and Ministry of Education.

Capacity Building Of Civil Society Structures In Western Regions Of Azerbaijan: January-February 2004
This project was designed as the prelude for the development of special capacity building program for development of civil society organizations and groups in Agstafa, Gazakh, Tovuz and Gedabek regions of Azerbaijan. This project helped to reveal the existing civil society structures, organizations or groups in these regions, identify their capacities, capabilities, resources, areas of work, success stories and know their needs and demands for the long-life development and growth. As the result of the project, Reliable Future developed the database of about 550 civil society organizations and groups including registered and non-registered educational, political, religious, professional, coordinating and other organizations and initiative groups. The database gives an opportunity to search for organizations by name, areas of their work, regions covered, membership status, registration status, recent activities or success stories, mission and many other options. Using the database and information comes from it, Reliable Future is going to develop project directed to the capacity building and strengthening of civil society in these regions with the support from GTZ.

Project was funded by GTZ (German Technical Assistance).

Workshop On Project Writing And Budget Drafting Skills: January-February 2004
The project is the follow-up of the capacity-building program managing by GTZ and implemented by Reliable Future in 4 western regions of Azerbaijan. During the year 2003, Reliable Future organized number of Training Courses for selected local trainers and achieved the establishment of highly professional and experienced Pool of Local Trainers with knowledge and skills in different areas. According to the requests of the local trainers and Coordination Councils and municipalities in these regions, which were requesting Local Trainers to help them on preparation and drafting the proposals and budgets, Reliable Future in cooperation with GTZ organized intensive 1-day workshop for local trainers in order to help them develop the project writing and budget drafting skills. The workshop was organized as practical lesson during which local trainers were working on writing the sample projects on identified and actual issues (with high interest to municipalities) under supervision from Senior Trainers of Reliable Future. As result of the workshop, local trainers developed their skills and knowledge in these areas and developed several sample projects to be used by Reliable Future and municipalities in future.

Project was funded by GTZ (German Technical Assistance).

Training And Educational Program For Municipalities Development In Azerbaijan
Reliable Future received the grant from National Endowment from Democracy (NED) of the United States of America for its partnership project with Ministry of Justice’s Center for Methodological Aid to Municipalities and Leontief Center of Russian devoted to the education and development of municipalities of Azerbaijan. The project was designed to provide the establishment and development of the group of trainers in Azerbaijan consisting on the members of the Ministry of Justice’s Center for Methodological Aid to Municipalities, NGOs working in this field, municipality’s representatives, academicians of the Academy of Public Administration under the President of Azerbaijan and other interested selected people. This training for trainers was organized in cooperation with the Leontief Center of Russian Federation which is an internationally recognized organization having an extensive experience in the related fields. After then, the trained Trainers provided trainings and seminars for the municipalities in selected 10 regions of country. Project provided activities for over 50 municipalities and 350 municipalities’ members and officers. Along with the training courses and seminars, the special training manual – guide for the municipalities was published and disseminated among over than 1000 municipalities members and officers in the project regions and many other regions of the country. This manual contained concise information on legislation, economy, education, international expertise, management and many other fields related to the functioning of municipalities. The several types of booklets containing the needed specific information for municipalities were also published and disseminated among the municipalities of selected regions of country.

Parent-Teacher Associations In 5 Pilot Schools Of Azerbaijan: March-December 2003
The project implies the preparation, and creation of Parent-Teacher Associations in five (5) pilot schools of five (5) regions of Azerbaijan and provision of the activities of this Association, its development and growth.

The main purposes of the project are to promote the active involvement of parents into the life of schools where their children are studying; to promote the creation of Parent Teacher Associations in these 5 regions and then in all other regions of country; to promote the development schools and education processes by the joint cooperation of Parent and School’s Management; to promote the attention of community to the problems of children and their solution by parents; to organize the training for trainers on PTA for the trainers proposed by World Bank for the implementation of the second loan project.

The project covered the Baku, Sheki, Gabala, Guba and Masalli regions’ schools. By the end of project, Reliable Future achieved the creation of 15 PTAs in 15 schools of Azerbaijan instead of 5 schools planned initially by project activities. In order to provide the efficiency of project the special Training Courses for Future Trainers and for future staff and leaders of PTAs in these regions will be organized. The special TV program on PTAs will be organized to promote the idea of creation of such Associations in other schools of other regions and cities of country.

Establishment Of Association Of Municipalities Of Azerbaijan: February – October 2003
Reliable Future Youth Organization with the financial support from IFES International Organization has initiated the project on establishment of the first Association of Municipalities of Azerbaijan.

The project was designed to establish First Association of Municipalities of Azerbaijan that will provide the formation and development of municipal system in generally and to provide the harmonic development of municipalities in any part of the country being the coordinating unit and join the forces of all municipalities for solution of common problems through joint actions and lobbying. Association would help also to provide the information exchange and improve the abilities and skills of municipalities on social leadership and management and cooperation with other non-governmental non-for-profit organizations. The project was amended as the government of Azerbaijan initiated the establishment of Municipalities Union in country through the adoption of new legislation on this issue by Parliament. The activities to create the Association were amended to provide the special educational seminars for the municipalities on such issues as legislation, municipalities’ cooperation and international experience, participation of community (particularly, young people and women) in the work of municipalities. During the project, the special manual on creation of Association of Municipalities was prepared and disseminated among the municipalities of country and various interested international and local NGOs and parliament.

Campaign To Educate Voters And Prevent The Violation Of The Rights Of Voters During The Coming Election Of President In Azerbaijan, September – October 2003
The project implied the preparation of special Posters and Booklets to be hung on wall of all Election Points around the whole country and disseminated among the population before the elections happen. Reliable Future prepared the special posters and booklets in number of 6.000 and 50.000 accordingly.

The project was funded by US Embassy and US State Department.

Capacity Building Programs For The Municipalities Of Gazakh, Tovuz, Agstafa And Gedabek Regions Of Azerbaijan: June – October 2003
The project was the first stage of the wide capacity-building program for the municipalities of the four mentioned regions launched by GTZ (German Technical Assistance Organization). Within this project, Reliable Future provided the extensive Training for Trainers Program and formed local trainers team consisted on 18 trainers for the needs of the whole region. After then, in cooperation with the Local Trainers Team, Reliable Future provided the extensive educational and training programs for over than 1500 municipality members and officers in these 4 regions in following areas: orientation training on municipal system, participatory approaches for community needs assessment and development planning, transparent and accountable budget formulation and financial management. During this project, Reliable Future prepared and disseminated 4 books on the mentioned fields.

The project will continue starting from December 2003 and provide the further the educational and training program for municipalities in fields of work with NGOs, formation and management of coordination councils (municipality associations), etc.
tel/fax: +994 (12) 493 2142, mobile: +994 (50) 349 2948
email: nzseidov@yahoo.com, relfuture@azdata.net